FERRUS ERAF projekta publikācija Nr.8 30.04.2019.
Akciju sabiedrība “FERRUS” turpina projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, un šobrīd risinās aktīvs darbs tehnoloģisko tiesību jautājumu risināšanā un patenta sagatavošanā.
Pēdējo 3 mēnešu laikā ir noslēgusies elektroautobusa testēšana gan uz stenda, gan braucot pa reāliem autobusa maršrutiem, lai iegūtos rezultātus būtu iespējams izmantot matemātiskā modeļa izstrādē ar mērķi noteikt pārbūvētā autobusa enerģētiskos rādītājus un tā efektivitāti pie dažādas satiksmes intensitātes un noslodzes. Izstrādātais matemātiskais modelis ļauj efektīvi prognozēt elektroautobusa uzlādes un izlādes cikliskumu brīvi izvēlētam pilsētas maršrutam, kā arī prognozēt akumulatora kalpošanas laiku (resursu) pie dažādiem autobusa kustības maršrutiem un dažādām noslodzēm.
Atskaites periodā zinātniskā grupa ir sagatavojusi četrus zinātniskos ziņojumus, apkopojot un izanalizējot iegūtos elektroautobusa testēšanas rezultātus (M8), veicot ekonomiskos aprēķinus, lai pamatotu dīzeļautobusa pārbūvi par elektroautobusu (M9), izpētot pārbūvētā elektroautobusa adoptācijas iespējas dažādiem pilsētas maršrutiem pie dažādām noslodzēm (M10) un veicot iegūto rezultātu salīdzinājumu ar sākotnēji veiktajiem aprēķiniem (M11).
Vienlaicīgi tika sagatavota trešā zinātniskā publikācija par tēmu “Investigation of Electrical Bus Traction Motor Dynamic Using Method of Physical and Computer Simulation”, kuru plānots prezentēt zinātniskajā konferencē “2019 16-th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND POWER SYSTEMS (ELMA)”, kura norisināsies Varnā, Bulgārijā 2019. gadā no 6-8 jūnijam.
Kā jau tas tika ziņots iepriekš, AS FERRUS īsteno praktiskās pētniecības projektu ar mērķi rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus, izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektorautobusiem. Projekts faktiski tika sākts 2017.gada septembrī, kad projektā iesaistītā zinātnieku grupa atbilstoši iepriekš izvirzītajiem mērķiem uzsāka tehniski ekonomisko priekšizpēti, savukārt pēc tās pabeigšanas 2018.gada sākumā – rūpnieciskos pētījumus. Ar 2018.gada augustu tika uzsākta projekta eksperimentālās izstrādes fāze, kuras laikā līdz 2019.gada februāra beigām tika izveidots prototips, savukārt 2019.gada martā uzsākta tehnoloģisko tiesību jautājumu risināšana.
Projekta ietvaros kopējās plānotās izmaksas sasniedz 684 915 EUR, no tām 414 912,00 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.