FERRUS ERAF projekta publikācija Nr.7 31.01.2019.
Akciju sabiedrība “FERRUS” turpina projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, un šobrīd risinās aktīvs pētnieciskais darbs rūpnieciskā pētījuma etapa ietvaros.
Pēdējo 3 mēnešu laikā noritējis aktīvs darbs pie elektroautobusa testēšanas gan uz stenda, gan braucot pa reāliem autobusa maršrutiem, lai iegūtos rezultātus būtu iespējams izmantot matemātiskā modeļa izstrādē ar mērķi noteikt pārbūvētā autobusa enerģētiskos rādītājus un tā efektivitāti pie dažādas satiksmes intensitātes un noslodzes. Izstrādātais matemātiskais modelis ļauj efektīvi prognozēt elektroautobusa uzlādes un izlādes cikliskumu brīvi izvēlētam pilsētas maršrutam, kā arī prognozēt akumulatora kalpošanas laiku (resursu) pie dažādiem autobusa kustības maršrutiem un dažādām noslodzēm.

Atskaites periodā zinātniskā grupa ir aktīvi strādājusi pie pieciem zinātniskajiem ziņojumiem, gatavojot tehnoloģisko aprakstu (M6), apkopojot un izanalizējot iegūtos elektroautobusa testēšanas rezultātus (M8), veicot ekonomiskos aprēķinus, lai pamatotu dīzeļautobusa pārbūvi par elektroautobusu (M9), izpētot pārbūvētā elektroautobusa adoptācijas iespējas dažādiem pilsētas maršrutiem pie dažādām noslodzēm (M10) un veicot iegūto rezultātu salīdzinājumu ar sākotnēji veiktajiem aprēķiniem (M11). Tāpat pārskata periodā tiek gatavots prototips, kas tiks pabeigts līdz š.g. februāra beigām.

Kā jau tas tika ziņots iepriekš, AS FERRUS īsteno praktiskās pētniecības projektu ar mērķi rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus, izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektorautobusiem. Projekts faktiski tika sākts 2017.gada septembrī, kad projektā iesaistītā zinātnieku grupa atbilstoši iepriekš izvirzītajiem mērķiem uzsāka tehniski ekonomisko priekšizpēti, savukārt pēc tās pabeigšanas 2018.gada sākumā – rūpnieciskos pētījumus. Ar 2018.gada augustu tika paredzēts uzsākt projekta eksperimentālās izstrādes fāzi, kuras laikā plānots izveidot arī prototipu, savukārt 2019.gada martā plānots pievērsties tehnoloģisko tiesību jautājumiem.

Projekta ietvaros kopējās plānotās izmaksas sasniedz 684 915 EUR, no tām 414 912,00 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.