FERRUS ERAF projekta publikācija Nr.3 31.01.2018.
Akciju sabiedrība “FERRUS” turpina projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekts tika uzsākts ar tehniski ekonomiskās priekšizpētes ciklu, kurā laikā Projekta zinātniskā grupa ir sagatavojusi trīs Tehniski ekonomiskā priekšizpētes zinātniskos ziņojumus.

Pirmajā ziņojumā tika definēti galvenie tehniskie un ekonomiskie parametri, kas raksturo piedāvāto tehnoloģiju lietderību; veikta esošo dīzeļdzinēja autobusu ekspluatācijas parametru datu iegūšana, atlase, apkopošana un analīze lietderīguma novērtēšanai saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem; izstrādāts matemātiskais modelis elektriskā transportlīdzekļa efektivitātes novērtēšanai, pamatojoties uz izvēlētajiem kritērijiem; izstrādāts ekonomiskais modelis, lai aprēķinātu kopējās īpašuma izmaksas (TCO) no pārveidotā autobusa; veikta parametru salīdzinošā analīze, lai novērtētu elektroautobusu priekšrocības; novērtēta piedāvāto tehnisko risinājumu ietekme uz vidi. Lai noteiktu ekonomisko dzīvotspēju, tika definēti galvenie kritiskie mainīgie lielumi un to robežvērtības, kuras saistītas ar dīzeļdzinēju autobusa pārveidošanu par elektrodzinēja autobusu.

Otrajā ziņojumā tika veikts literatūras apskats (publikācijas, zinātniskie raksti u.c. dokumenti) par dīzeļdzinēju autobusu pārveidi uz elektrodzinēja autobusiem un to uzlādes iespējām; veikta esošo elektrodzinēju autobusu konstrukciju analīze un iespējamo uzlabojumu veiktspējas novērtējums; izstrādāts elektriskās piedziņas autobusa matemātiskais modelis ar noteiktiem funkcionālajiem ierobežojumiem; izstrādāta akumulatoru un elektriskās piedziņas mērķa funkcija, lai novērtētu to parametru vispiemērotākās vērtības; izpētītas elektropiedziņas un hibrīdās sistēmas, kas paredzētas lietošanai vidēja lieluma autobusos; veikta tirgū piedāvāto akumulatora tipu izpēte, to piemērotība elektriskajam transportam; izpētītas superkondensatoru pielietošanas iespējas autonomām elektriskajām vilces sistēmām; veikts esošās elektrotransporta infrastruktūras stāvokļa novērtējums Latvijā, veikts tās iespējamo attīstības vai optimizācijas risinājumu novērtējums; veikta elektrodzinēju autobusu uzlādes ierīču piemērotība, iespējamo risinājumu novērtējums.

Trešajā ziņojumā, izmantojot izstrādātos matemātiskos modeļus, veiktas Ambassador dīzeļdzinēja un plānotā elektrodzinēja autobusu parametru matemātiskā modelēšana, lai iegūtu vispiemērotākos elektrodzinēja, reduktora pārnesumu skaitļa un akumulatora parametrus; veikta Ambassador dīzeļdzinēja un plānotā elektrodzinēja autobusu paātrinājuma dinamikā analīze; veikta Ambassador dīzeļdzinēju un plānotā elektrodzinēju autobusu kustības un maršrutu analīze; novērtētas vilces elektrisko mašīnu priekšrocības un trūkumi; noteikti vilces elektrodzinēja nepieciešamie tehniskie parametri; veikti analītiskie vilces aprēķini elektrodzinēja autobusam virzoties pret kalnu, noteikti elektriskās vilces piedziņas parametri un prasības, kas jāievēro elektrodzinēju autobusos; noteikti elektrodzinēja autobusa akumulatoru veidi un elektriskās piedziņas raksturlielumi; sagatavotas rekomendācijas elektrodzinēja un akumulatora izvēlei.

Uz doto brīdi zinātniskā grupa veic esošā dīzeļdzinēja autobusa Ambassador detalizētu uzbūves konstrukciju izpēti ar mērķi to efektīvi (ar minimālām izmaksām) pārveidot par elektroautobusu. Paralēli tiek gatavots rūpnieciskā pētījuma ziņojums - Dīzeļdzinēja motora autobusa monitorings, lai iegūtu dinamiskās kustības, svārstību, patēriņa un citu parametru datus pilsētas maršrutā. Rūpnieciskā pētījuma ietvaros tiek gatavots dīzeļdzinēja autobusa pētījuma plāns, lai iegūtu dinamiskos kustības, svārstību, degvielas patēriņa u.c. parametrus dažādiem maršrutiem pie dažādām autobusa slodzēm, kas nodrošinātu pētījuma atkārtojamību un rezultātu salīdzinājumu ar minimālu novirzi. Notiek izpētes darbs, lai noteiktu esošo un nepieciešamo mēriekārtu precizitāti un to ietekmi uz rezultātu interpretāciju. Pēc pētījumu plāna izstrādes tiks gatavots detalizēts dīzeļdzinēja autobusa monitoringa eksperimentu apraksts.

Kā jau tas tika ziņots iepriekš, AS FERRUS īsteno praktiskās pētniecības projektu ar mērķi rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus, izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektorautobusiem. Projekts faktiski tika sākts š.g. septembrī, kad projektā iesaistītā zinātnieku grupa atbilstoši iepriekš izvirzītajiem mērķiem uzsāka tehniski ekonomisko priekšizpēti. Projekta ietvaros kopējās plānotās izmaksas sasniedz 684 915 EUR, no tām 414 912,00 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.